Bezpieczeństwo

Poczta Polska zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych i przetwarzanych w aplikacjach zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Ustawy o Ochronie Danych osobowych. Dane klientów są przetwarzane jedynie na terenie Polski w Centrum Podstawowym i Zapasowym przetwarzania danych Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest jedynym właścicielem aplikacji Elektroniczny Nadawca oraz warstwy sprzętowej na których aplikacja jest utrzymywana.

Wszelkie dane zapisywane i przetwarzane w aplikacji Elektroniczny Nadawca oraz za pomocą WebAPI są bezpieczne. Bezpieczeństwo gwarantuje komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Poczty zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Poczta Polska nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znanym jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych  w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
 7. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat zbierania danych osobowych: http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/

Poczta Polska nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Poczta jako administrator danych zapisanych w aplikacji zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

Jeżeli nie ma Twojego pytania prosimy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem:
 • 801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora),
 • (+48) 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.